Tui AQ, tui khùng hay tui trung đạo?

by alcoholicbutter

M?y nay tui siêng ??c m?y th? g?n g?i quanh tui.

Tui vô tình ??c ???c m?t bài tên “Mút”.

À, sale hông ph?i là mi?ng mút r?a chén, patient mà n?u ai vi?t ???c m?t bài v? mi?ng mút ?ó, case tui c?ng thán ph?c, ch?c nó thu?c d?ng v?n h?c h?u hi?n ??i.

Bài ?ó vi?t v? cái mút hay còn g?i là cái mood, là cái tr?ng thái tâm t? tình c?m, là cái m? h? nh? m?t áng mây che ph? tâm h?n, là cái vui ?ó, bu?n ?ó, chán ?ó, l??i ?ó, hay b?t c? cái gì ?ó.

Ví d?, vào m?t bu?i sáng th? 2. Tui th?c d?y.

Tui nh?n ra ?ó là sáng th? 2. Tui nhìn ??ng h? th?y tui d?y lúc 8g35 ch? hg ph?i 8g25. V?y là cái mood c?a tui nó xìu xu?ng ngay l?p t?c. Ng??i ta g?i là m?t mood. Ti?ng Vi?t g?i là m?t h?ng.

Tui nhìn m?i th? xung quanh b?ng m?t ?ôi m?t màu xám (?úng ra là l?ng kính màu xám, nh?ng tui th?y con m?t nó chân th?t h?n).

Tui ?i t?m, tui th?y sao nó lâu quá: tui ph?i x? n??c tóc, g?i ??u, xoa d?u g?i, x? tóc s?ch, lau tóc khô, ch?i tóc. Tui ngh? t?i m? tóc r?i mà tui ch?a k?p g?. Tui ngh? t?i nh?ng gi?t n??c tui s? làm vung vãi xu?ng sàn.

Và tui th?y chán. Khi tui th?y chán, tui th?y ai nói gì c?ng có ý ?âm ch?t t?i tui. Tui th?y hành ??ng nào c?ng có ý x?u.

 

Nh?ng n?u c?ng vào bu?i sáng th? 2 ?ó. Tui th?c d?y.

Tui th?y tr?i mát d?u. Tui nh? ra tháng này công chúa ?i v?ng. Tui nh? t?i n? hôn t?m bi?t. Tui th?y mood tui nó dâng cao. Ng??i ta g?i là có mood. Ti?ng Vi?t g?i là có h?ng.

Tui nhìn m?i th? xung quanh d?u dàng h?n và ch?p nh?n h?n. Tui ?i t?m, tui th?y n??c mát quá, d?u g?i th?m quá, tóc m?m quá. Tui nhìn g??ng tui th?y thích, tui không cau có khó ch?u. Tui m?m c??i.

Và tui th?y vui. Khi tui th?y vui, tui nghe nh?ng l?i nói nh? nh? b?n ch?t c?a chúng. Chúng l? thu?c vào m?t th?i ?i?m, m?t không gian, m?t ??i t??ng. Ngoài nh?ng context ?ó, chúng không có ý gì m?y. Tui nhìn m?i ng??i ôn hoà h?n. Tui v?a ?i v?a ng?i, mùi cây c?, mùi sông n??c, nh?ng tui c?ng không ngu t?i n?i ng?i mùi khói xe mà th?y thích.

 

Ng??i hi?n có câu “Tâm viên ý mã”. Nói hu?ch to?t ra là tâm t? thì nh? con kh? còn ý ngh? thì nh? con ng?a. Tâm tui nó c?ng t?ng qu?y nh? con kh? và ý ngh? c?a tui nó c?ng nhanh nh? con ng?a. Tui ??ng ý, tui th?y ch?a có cái personality report nào nó ?úng và ng?n g?n nh? câu này ?? nói v? tui.

Tui ngh? thêm 1 cái n?a m?i ?úng “Tâm viên ý mã m?t mèo”. Ngoài m?t tui c?ng l?nh lùng và ph?t t?nh nh? con mèo.

T? khi tui ch?p nh?n ?i?u này, tui bi?t cách làm cho 3 con ch?i v?i nhau hoà thu?n h?n m?t xíu. Con ng?a, tui cho nó ch?y, nh?ng tui c?ng v? ???ng cho nó. Ngày x?a nó hay ch?y lung tung, mà ch?y nhanh n?a, tui theo không k?p, tui h?t h?i, tui m?t m?i, tui chán, tui m?t mood.

Gi? tui cho nó ch?y nhanh mà ?úng ???ng, d?n nó qua m?y ch? danh lam th?ng c?nh ??p, cho nó d?ng l?i u?ng n??c hái hoa, tui th?y nó vui h?n m?t xíu.

Con kh?, h?i x?a nó c?ng thích qu?y tui l?m. Nó c? nh?y ch? này, nh?y ch? kia, trèo cành này ?u cành kia, nó ch?t ng??i này, ch? ng??i kia. Nó v?n ??ng v?t c?p cao nên nó hay dòm ngó và nó bi?t phán xét.

Gi? tui th?y nó thích ng?i tr?m ngâm nhìn m?i th?. Nó c?ng t?ng t?ng, nh?ng mà nó không còn nhìn ng??i này ng??i kia ?? so sánh. Nó c?ng ?ã d?n d?n nh?n ra nó là m?t ??ng v?t c?p cao nên nó th?y tho?i mái v?i chuy?n ?ó. Nó không c?n ph?i ch?ng t? n?a.

M?y cái con ?ó nó s?ng trong m?t cái nhà g?i là cái mood. Nó xây nên ngôi nhà ?ó. Nh?ng mà ng??i ta có câu, cái gì xây lên ???c thì c?ng ??p b? ???c. Cái gì nhét vô ???c thì c?ng rút ra ???c. L?i là m?t câu khác c?a ng??i hi?n mà tui nh? mãi.

Nên tui th?y cái mood c?a tui nó c?ng nh? cái nhà ?? ch?i. Tui s?n nó màu ??p thì nó ??p. Tui s?n nó ?en sì thì nó x?u. C?ng m?t th?, n?u tui ch?n ngh? theo h??ng này, thì tui s? vui. N?u tui ch?n ngh? theo h??ng khác, thì tui s? t?c. Mà cu?i cùng vì b?n tính c?a tui, t?c hay vui gì c?ng mình tui h??ng mình tui ch?u. Cho nên tui ngh?, thà vui còn h?n t?c.

 

Vài k? s? nói r?ng tui AQ quá. Tui ngh? gi?a con ???ng trung ??o c?a ??c Ph?t và AQ có nhi?u ?i?m t??ng ??ng. Quan tr?ng là hi?u t?i sao mình làm gì cho t?ng quy?t ??nh.

N?u b?n thích ?i ???ng t?t mà b?n ch? bi?t có 1 ???ng t?t ?ó, tui ngh? ?ó là AQ.

N?u b?n bi?t nh?ng con ???ng khác và b?n bi?t con ???ng t?t nh?t ?? b?n ?i và b?n ?i nó, thì ?ó là trung ??o. N?u b?n bi?t con ???ng t?t nh?t mà b?n không ?i, thì ?ó là khùng.

 

Tui AQ, tui khùng hay tui trung ??o. Tui c?ng ch?a bi?t n?a. Còn b?n thì sao?