Súc miệng tập thể

by alcoholicbutter

T? nhiên tui nh? t?i m?t th? t?c r?t kinh d? h?i ti?u h?c.

Th? 4 hàng tu?n, rx tr??ng tui t? ch?c “Súc mi?ng t?p th?”.

V? m?t lý thuy?t, sovaldi sale th? t?c này ???c t?o ra nh?m giúp các bé t?i tui v? sinh r?ng mi?ng, sick b?o v? n??u l?i, gi? r?ng ch?c kho?. Nói chung là r?t có l?i cho s?c kho?.

V? m?t th?c hành, e hèm…

Có vài ?i?u sau ?ây tui c?n nói tr??c.

Th? nh?t, b?n nào có m?t cái ph?n x? nh?n m?nh (gag reflex), nên c?n th?n tr??c khi ??c ti?p.

Th? hai, tui có m?t cái ph?n x? nh?n r?t m?nh. Cái gì c?ng có th? làm tui nh?n, ngay c? b??i.

Th? ba, tui r?t ghét nh?ng th? l? m?, l?n c?n, trôi l?nh b?nh.

C? m?i th? 4 hàng tu?n, các bé tr??ng ti?u h?c tui h?c (trong ?ó có tui) s? ???c lùa ra và x?p hàng ngoài l?p. M?i bé ???c phát m?t cái chung b?ng nh?a. Lo?i nh?a ??c có màu xanh, ??, xanh lá cây, vàng. Màu nào c?ng x?n. Trong cái chung ?ó s? là m?t th? n??c l? l?, m?n m?n, l?t l?t, có vài con vi sinh v?t trôi l?nh b?nh, th? n?i.

Sau ?ó cô giáo s? b?t ??u ra l?nh các bé hãy nu?t th? n??c nh? nh? l?n c?n ?ó vào. Làm ??ng tác súc súc trong mi?ng trái-ph?i-trên-d??i-phùng mang tr?n má- r?i sau ?ó l?n l??t, t?ng em, t?ng em, b??c t?i m?t cái xô nh?a ?? ? d??i ??t, và nh? to?t vào ?ó.

Tui nói thi?t. Tui thà nu?t, ch? tui không bao gi? dám ??a m?t vào cái xô ?ó và nh?.

V?y mà tui th?y m?y b?n xung quanh ai c?ng vui v?. D??ng nh? h? ch?ng ngh? gì và c?ng ch?ng thèm ?oái hoài t?i cái s? g?m c?a tui. Và chính vì th? mà h? không nh?n. Và ch?c c?ng ít ng??i trong s? h? nh? t?i chuy?n này.

Còn tui, bây gi? tui ?ang ng?i trong m?t v?n phòng ??p ?? sáng s?a, ? trong building tui có m?t cái toilet s?ch s? sáng s?a. V?i nh?ng con ng??i l?ch thi?p và nh?ng cái vòi r?a tay t? ??ng. Tui t? th?y mình may m?n.

Lý do tui th?y mình may m?n là vì tui nh? t?i m?t k? ni?m trong quá kh?. Th? h?i, n?u không tr?i qua cái g?m, làm sao b?n bi?t giá tr? c?a cái s?ch?